Diniy-ma’rifiy faoliyatni muvofiqlashtirish bo‘yicha birinchi prorektor

 Shuhrat Akmalevich Yovqochev,

Siyosiy fanlar doktori, professor

 

Shuhrat Akmalevich Yovqochev 1964-yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan.

1986-yilda ToshDU (hozirgi O‘zMU)ning sharqshunoslik fakultetini tamomlagan, 1993-yilda Misr tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Diplomatiya akademiyasi diplomini olgan. Mutaxassisligi – sharqshunos va filolog. Siyosiy fanlar doktori, professor.

1986-yildan 1990-yilgacha Liviyada arab tili tarjimoni bo‘lib ishlagan, keyinroq O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligida turli lavozimlarda faoliyat ko‘rsatgan, 1999-2004-yillarda Toshkent davlat sharqshunoslik institutida dars bergan. 2004-2005-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar institutida direktor, 2005-2006-yillarda O‘zbekiston Prezidentining millatlararo munosabatlar va din masalalari bo‘yicha davlat maslahatchisi bo‘lgan, 2006-2007-yillarda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent islom universitetiga rektorlik qilgan. 2007-2018 yillar Toshkent davlat sharqshunoslik institutida kafedra mudiri bo‘lib faoliyat olib borgan.

ChOP ETTIRGAN ILMIY ISHLARI

Dissertatsiyalar avtoreferatlari

Nomzodlik dissertatsiyasi: Политизация религии и проблема исламского экстремизма в современном Египте. – Ташкент, 2000.

Doktorlik dissertatsiyasi: Влияние ислама на современную политическую систему АРЕ. – Ташкент, 2010.

Monografiya va kitoblari

 1. Terrorizm: haqiqat va iddao. OUMT va Imom al-Buxoriy nomidagi Xalqaro jamg‘arma. –T.: OUMT. 2001. 96 b. (Z.Munavvarov va N.Jabborov hammualiflikda).
 2. Свобода совести в Узбекистане/ Учебно-методическое пособие для студентов Вузов ОУМТ ва ТошДШИ. –Т.: ТошДШИ. – 96 с.
 3. Политизация ислама и проблема религиозного экстремизма в современном мире (на примере Арабской Республики Египет): Учебно-методическое пособие. – Т.: ТашГИВ, 2003. – 143 с.
 4. История религий народов Центральной Азии (в сооавторстве). Учебно-методическое пособие. – Т.: ТашГИВ, 2006. – 228 с.
 5. Markaziy Osiyo dinlar tarixi (M.Ishoqov i boshq. xammualiflikda). O‘quv qo‘llanma. – T.: TDSHI, 2006. – 208 b.
 6. Misr Arab Respublikasida davlat va diniy institutlar. – T.: Akademiya, – 36 b.
 7. Исламский фактор в политической системе современного Египта. –Т.: TIU, 2008. -212 с.
 8. Ислам и политика. O‘quv qo‘llanma. – Т.: TIU, 2011. – 208 б.
 9. Siyosat va din: O‘quv qo‘llanma. –T.: TIU, 2011. – 176 b.
 10. Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy-siyosiy va diniy xarakatlari tarixi: O‘quv qo‘llanma. –T.:ToshDSHI, 2011. –168 b.
 11. Jahon siyosatida islom omili: O‘quv qo‘llanma. –T.ToshDSHI, 2016. –210 b.
 12. Jahon siyosatida islom omili: O‘quv qo‘llanma. –T.ToshDSHI, –234 б.
 13. Политический ислам: вчера, сегодня и завтра (Comparatuve and international political science) / Сборник статей. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. Saarbrucken (Germany). – 316 c.

Ilmiy jurnal va to‘plamlarda nashr etilgan maqolalari

 1. Politization of religion and the problem of non-religious teaching in Universities. International seminar “Islam and Modern Society”. The United States Embassy and Ustoz foundation. Tashkent. January-February 2001.3с.
 2. Терроризм и экстремизм как формы политического насилия./ Маяк Востока. –Т.: -ТашГИВ., 2001. № 1-2 С.28-29.
 3. Butun dunyoga qarshi: xalqaro terrorizmning moliyaviy tayanchlari nimada? Fidokor. 20.11.2001. № 137-138. 1-3 b. (Z.Munavvarov va N.Jabborov hammualiflikda).
 4. So‘nggi chora: xalqaro jamiyatning sabr kosasi to‘ldi. Fidokor. 22.11.2001. № 139-140. 1-3 b. (Z.Munavvarov va N.Jabborov hammualiflikda).
 5. Haqiqat va iddaolar. Xalq so‘zi. 02.11.2001. № 224., 2 b (Z.Munavvarov hammualifkda).
 6. Об истоках политизированности ислама. //«Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari» № 4 (20).-Т.: -2002. С. 23-27.
 7. Исламский экстремизм на Ближнем Востоке: взаимосвязь между религиозным фундаментализмом и терроризмом. //«Борьба с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом в современном мире». Конференция материаллари ОУМТ ва ТошДШИ. -Т.:ТашГИВ, 2002. -С. 58-63.
 8. «Political Islam in Uzbekistan: before and after independence»/ Colloquium-seminar. University of Washington. Seattle (USA), August 2004. -14 p.
 9. Мост между континентами// Журнал «Стратегия России». -№12 (24). –Москва, 2005.–С. 19-22.
 10. Проблемы безопасности в Центральной Азии//Материалы международной научно-практической конференции. ИСМИ, Фонд Политика и Фонд Ф.Эберта.- Ташкент: «Турон-Икбол», 2006. –С. 57-62.
 11. Исламский мир и политическая модернизация// «Стратегия России». -№ 6 (42). –Москва, 2007. -С.69-76.
 12. Религиозное образование в Узбекистане: до и после независимости// Материалы международной научно-практической конференции «Религия и молодежь в современных мусульманских обществах». Ташкентский исламский университет, ИФЕАК, Институт истории АН РУ,ЮНЕСКО и МИЦАИ. –Ташкент, 2007. –С. 101-105.
 13. Musulmon olamida siyosiy tizimlarning shakllanishi.//Jamiyat va boshqaruv. -№ 3. – Toshkent, 2007. 94-95 b.
 14. Развитие исламских наук в Центральной Азии (VIII-XII вв.)// Сборник тезисов статей и выступлений Международной научно-практической конференции «Узбекистоннинг ислом цивилизацияси ривожига кушган хиссаси», посвященной объявлению Ташкента столицей исламской культуры в 2007 году. Научно-просветительский центр Имама Аль-Бухари. -Ташкент-Самарканд, 2007. -С.108-110.
 15. Misr Arab Respublikasida: davlat va diniy institutlar. Uzbekiston Respublikasi Prezidenti xuzuridagi Davlat va jamiyat kurish akademiyasi. –Toshkent, 2007. -36 b.
 16. “Братья-мусульмане” и процессы “демократизации на Ближнем Востоке”//Журнал Shygys (Vostok-Orient), № 1-2. -Алматы (Казакстан), 2007. № 1-2 (7-8). –С. 102-114.
 17. Предпосылки зарождения идеологии «исламского фундаментализма» и современный исламизм в арабских странах// Ilmiy-tahliliy axborot. -№4. -Т.: ТИУ, 2007. –С.4-12.
 18. Традиции религиозного образования в Узбекистане// Материалы Международной научной конференции «Исламские ценности Центральной Азии: толерантность и гуманизм». Ташкентский исламский университет, ИФЕАК, Институт истории АН РУ, ЮНЕСКО и МИЦАИ. –Ташкент, 2008. –С. 140-145.
 19. Buyuk Ipak Yo‘li: tizimlashtirilgan manbalar va adabiyotlar majmui: O‘quv-uslubiy nashr./ A.Mannonov, S.Saksena, B.Ochilov, A.Ibragimov hammualifligida. –Toshkent: ToshDSHI; Kembridj: Kembridj Osiyo Forumi, 2012. – 62 b.
 20. Актуальные проблемы мировой политики/Сборник научных статей. Кафедра Мировой политики. Отв.ред.Ш.Ёвкочев. –Т.:ТошДШИ, 2014. –124.
 21. Роль Центральной Азии в эволюции религий на Великом шелковом пути.// сборник статей международной научной конференции Один пояс один путь (Китай, Ланджоу, 23-28/8/2014). –6 с.
 22. Islam in Uzbekistan: the history and modernity// Roundtable: devoted to Islam in Uzbekistan. Central Asia Initiative at Leiden University and Embassy of the Republic of Uzbekistan (18 апрел 2017 йил, Лейден, Голландия) . -12 p.
 23. Особенности развития ислама в Центральной Азии// Востоковедение. № ˗Т.:ТашГИВ, 2017. –С.92-102.
 24. Роль доисламский верований в формировании местной формы ислама в Центральной Азии //Востоковедение, 2018. – №1.–Ташкент. – С. 86-92.
 25. Ajdodlar orzu qilgan moʻtabar maskan. / Islom tafakkuri, 1-son. 2018. – B. 2-5.
 26. Islam in Uzbekistan: the history and modernity./ Бюллетень, 1-сон. 2018. – Б. 10-14.

Mas’ul muharrirlik qilgan ishlari

 1. Politologiya mavzularini interfaol o‘rganish (talabalar uchun uslubiy qo‘llanma)./ Mas.muxar.Sh.Yovqochev. –T.: ToshDSHI, 2010. – 69 b.
 2. Islom va hozirgi zamon. (O‘quv qo‘llanma) / Mas’ul muxarrir Sh.Yoqochev. –T.: TIU, 2010. – 208 b.
 3. O‘zbekistonda partlament institutining rivoji va istiqbollari: siyosiy, huquqiy va tashkiliy jihatlari: ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami: Toshkent, 15 aprel 2010 y. / Mas’ul muxarrirlar: Sh.A.Yovqochev, B.E.Ochilov. – T.: ToshDSHI, 2010. – 240 b.
 4. O‘zbekistonda partlament institutining rivoji va istiqbollari: siyosiy, huquqiy va tashkiliy jihatlari: ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami: Toshkent, 15 aprel 2010 y. / Mas’ul muxarrirlar: Sh.A.Yovqochev, B.E.Ochilov. – T.: ToshDSHI, 2010. – 240 b.
 5. Сборник научных статей членов кружка “Школа политолога”. Отв.ред.Ш.Ёкочев. –вып. №2, 2011. –64 с.
 6. Трансформация внешнеполитической стратегии США в свете “твиттерных революций” на Ближнем Востоке. // O‘zbekiston Respublikasi OO‘MTV miqyosidagi ikkinchi an’anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. / Mas’ul muxarrir Yovkochev Sh.A. B.Ochilov. –T.:ToshDSHI, 2011. – 256 b. –B.11-14.
 7. XXI asrda jahon siyosati arxitekturasidagi o‘zgarishlar: Soft pauer konsepsiyasini tatbiq etish va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining tashqi siyosatiga oid me’yorlarini qo‘llash amaliyoti/ O‘zbekiston Respublikasi OO‘MTV miqyosidagi ikkinchi an’anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. / Mas’ul muharrir Yovkochev Sh.A. B.Ochilov. –T.:ToshDSHI, 2011. – 256 b.
 8. О некоторых актуальных проблемах развития исламоведения в Узбекистане // Jahon siyosatining dolzarb muammolari ilmiy maqolalar to‘plami./ Mas’ul muh.: Sh.Yovkochev, B.Ochilov. –T.:ToshDSHI, 2012. – 208 b – S. 24-29.
 9. Jahon siyosatining dolzarb muammolari ilmiy maqolalar to‘plami./ Mas’ul muh.: Sh.Yovkochev, B.Ochilov. –T.:ToshDSHI, 2012. – 208 b.
 10. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – jamiyatning barqaror rivojlanish kafolati: tashkiliy, siyosiy va huquqiy jihatlari // Ilmiy –amaliy konferensiya materiallar to‘plami./ Mas’ul muxarirlar: Sh.Yovkochev, B.Ochilov. –T.:ToshDSHI, 2012. –256 b.
 11. Новая внешнеполитическая стратегия США на Ближнем Востоке и “Арабская весна”/ XXI asrda jahon siyosatida arxitektonik o‘zgarishlar: Realpolitik konsepsiyasi va O‘zbekiston amaliyoti// ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami./ Mas.muh. Sh.Yovqochev, B.Ochilov. –T.:ToshDSHI, 2014. –360 b.
 12. XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tajribasi: siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari// ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami./ Mas.muh. Sh.Yovqochev, N.Karimova –T.:ToshDSHI, 2015.–422.
 13. So‘z boshi //XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tajribasi: siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari// ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami./ Mas.muh. Sh.Yovqochev. –T.:ToshDSHI. –2016. –304 b.
 14. К вопросу о нынешней ситуации на Ближнем Востоке// XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tajribasi: siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari// ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami./ Mas.muh. Sh.Yovqochev. –T.:ToshDSHI. –2016. –304 b. –B.190-195.
 15. Ислам в Узбекистане: социально-политическая и историческая ретроспектива //XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tajribasi: siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari// ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami./ Mas.muh. Sh.Yovqochev. –T.:ToshDSHI. –2017. –384 b. –B.54-61 b.

Tahrir hay’ati a’zosi

 1. Islom tafakkuri jurnali bosh muharriri
 2. O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Byulleteni bosh muharriri

Kengashlar hay’ati a’zoligi

 1. O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Ilmiy kengash raisi
 2. Toshkent davlat shaqshunoslik instituti Ilmiy Kengash a’zosi
 3. TDSHI qoshidagi Xalqaro munosabatlar bo‘yicha Ixtisoslashgan Kengash a’zosi

Konferensiyalardagi ishtiroki

 1. Субъекты и формы политической деятельности в арабских государствах. // Ijtimoiy fanlarning dolzarb muammolari: ilmiy–uslubiy konferensiya materiallari to‘plami: Toshkent, 2010 yil 5 may. –T.: ToshDSHI, 2010. –184 b. – B.17-23.
 2. Социально-политические аспекты эволюции религий на Великом Шелковом пути. // Ijtimoiy fanlarning dolzarb muammolari: ikkinchi an’anaviy ilmiy-uslubiy konferensiya materiallari to‘plami: Toshkent, 2011, 12 may.- T.: ToshDSHI, 2011 – B. 15-21.
 3. Jahon siyosati yo‘nalishi – zamon talabi //«Sharqshunoslik mustaqillik yillarida» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti tashkil etilganligining 20 yilligiga bag‘ishlanadi. – Toshkent, 2011. – B.139-143.
 4. Трансформация внешнеполитической стратегии США в свете “ твиттерных революций” на Ближнем Востоке. Soft power konsepsiyasini tatbiq etish va O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining tashqi siyosatga oid me’yorlarini qo‘llash amaliyoti. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligi miqyosidagi ikkinchi an’anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (Toshkent, 16 dekabr 2011 yil). – B.11-14.
 5. Role of traditions in the religious education in Uzbekistan// Himalayan and Central Asian studies (Journal of Himalayan Recearch and Cultural Foundation, UN). Vol.16. No.3-4, July-Des2012. –PP.24-30.
 6. Социально-политические аспекты эволюции религий на Великом шелковом пути // Buyuk Ipak yo‘lining o‘tmishi va xozirgi kuni: rivojlaninshning ijtimoiy-madaniy. Tarixiy, siyosiy va iqtisodiy yo‘nalishlari: xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya materiallari to‘plami, (Toshkent, 25 mart 2013 y.) –T.:ToshDSHI,2013.–S.32-36.
 7. Ислам в Центральной Азии: эволюция и специфика мусульманской религии на примере Узбекистана// Asian Culture Awaraness Projects: 2016 The Culture Week of Uzbekistan (2016.10.24-28). –Seoul, Seoul National University Press, pp.17-33.
 8. Роль доисламских верований в формировании местной формы ислама в Центральной Азии.//VI-я Международная научно-практическая конференция «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» (14-16 июня 2017 года, г. Астана, Республика Казахстан).
 9. Islam and Muslim Youth in Uzbekistan//Islam and Muslim Youth in Central Asia and Caucasus. Cpecial edition for the 4th Session of the Islamic Conference of Youth and Sports ministers (ICYSM). (17-19 April 2018, Baku, Azerbaijan). –P.54-80. –192 p.

Dokladlar

 1. Xalkaro terrorizm va ekstremizm mohiyati va tarixiy ildizlari/ ToshDSHI va OUMTV tomonidan tashkil etilgan «Ogohlik – davr talabi» mavzuidagi seminarda doklad (Toshkent, 03.04.2004). 6 s.
 2. Доклад «О перспективах двустороннего сотрудничества»// Узбекско-российская встреча за «круглым столом». ИСМИ при Президенте Республики Узбекистан и Фонд Политика (РФ), Ташкент (20 октября 2005 г.).
 3. Доклад на Международной конференции “Проблемы безопасности в Центральной Азии”. ИСМИ при Президенте Республики Узбекистан и Фонд Политика (РФ), Ташкент (21-22 октября 2005 г.).
 4. Доклад “Ташкентский исламский университет и религиозное образование”// Международная конференция “Ислам и молодежь”. ТИУ и Фонд Ф.Эберта (Ташкент, Сентябрь 2006г.).
 5. Доклад “Религиозное образование в Узбекистане: до и после независимости” на Международной конференции “Роль и значение исламского фактора, традиций и обычаев в формировании основ гражданского общества в странах Центральной Азии”. НДИ, Институт изучения гражданского общества и Фонд Ф.Эберта (Ташкент, 26-27 октября 2006 г.).
 6. Доклад «Традиции религиозного образования в Узбекистане: история и современность»// Международная конференция «Исламские ценности в Центральной Азии: толерантность и гуманизм». Ташкентский исламский университет, ИФЕАК, Институт истории АНРУ, ЮНЕСКО (Ташкент, 26-27 июня 2007).
 7. Доклад «Вклад Узбекистана в развитие исламских наук»// МИД, ТИУ, МНПЦ Имама аль-Бухари. Международной научно-практической конференции «Узбекистоннинг ислом цивилизацияси ривожига кушган хиссаси», посвященной объявлению Ташкента столицей исламской культуры в 2007 году. Научно-просветительский центр Имама Аль-Бухари. Ташкент-Самарканд: 2007. (Тошкент, 14-15 августа 2007)
 8. Доклад «Высшая школа и межрелигиозный диалог как часть межкультурного диалога»// Международная научно-практическая конференция по теме «Формирование в Узбекистане гражданского общества: состояние, достижения и перспективы». НДИ (США), ИИГО, Университет Цукуба (Япония) и Фонд Ф.Эберта (ФРГ). –Бухара, 20-21 сентября 2007.

Nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalariga rahbarlik

 1. Madaminova Durdona Iskandarovnaning nomzodlik dissertatsiyasi. 2008.
 2. Rashidov Rustam Rasulovichning falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. 2018.

 


Print   Email