Жўраев Хусан Алишерович

2020 йил 14 март куни соат 1400 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси В бино 213-хонасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар мажлисида Жўраев Хусан Алишеровичнинг “Муҳаммад Кардарийнинг “ал-Жомиъ ал-важиз” асари ва унинг XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни” мавзусидаги 24.00.01 - Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаcи бўлиб ўтади.

 


Print   Email